Algemene voorwaarden loyaliteitsprogramma

Algemeen

Dieet Pro spaarpunten worden gespaard in een consumenten spaarprogramma, hierna te noemen ‘Spaarprogramma’. De punten, hierna te noemen ‘Spaarpunten’ worden uitgegeven door Dieetpro.nl, gevestigd te (1967 DB) Heemskerk aan De Trompet 1860.

De deelnemer aan het Spaarprogramma bevestigt door deelname deze Algemene Voorwaarden en Privacy Policy te aanvaarden.

Sparen van Spaarpunten

Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen aan het Spaarprogramma. Rechtspersonen zijn derhalve uitgesloten van deelname.

Om deel te kunnen nemen aan het spaarprogramma dient een deelnemer over een account op Dieetpro.nl te beschikken. Deelnemer dient zich hiervoor te registreren op Dieetpro.nl.

Spaarpunten worden gratis verstrekt bij bestellingen op Dieetpro.nl, binnen een vastgesteld assortiment. De deelnemer dient voorafgaand aan de bestelling van de producten in te loggen op Dieetpro.nl.

Over verzendkosten en overige bijkomende kosten worden geen Spaarpunten verstrekt.

Bij annulering van een bestelling zullen de Spaarpunten niet op account van de deelnemer worden bijgeschreven. Bij het retour zenden van een deel van een bestelling zullen de Spaarpunten enkel naar rato worden toegekend en bijgeschreven op het account van de deelnemer van het Spaarprogramma.

Eén account voor het Spaarprogramma mag slechts gebruikt worden door één persoon en vice versa en mag niet worden gebruikt voor bedrijfsmatig sparen. Overtreding van deze bepalingen kan leiden tot het treffen van maatregelen door het bestuur van Dieetpro.nl, waaronder het in mindering brengen van het gespaarde aantal Spaarpunten en het uitsluiten van deelneming.

Wanneer na controle blijkt dat het aantal spaarpunten van een deelnemer te hoog dan wel te laag is, dan kan dit op verzoek van de deelnemer, of op eigen initiatief van Dieetpro.nl, aangepast worden naar het juiste aantal. 

Inwisselen van Spaarpunten

De op het account gespaarde Spaarpunten krijgen voor de deelnemer pas een waarde op het moment dat het minimaal te behalen aantal Spaarpunten is bereikt, waarvoor een product kan worden besteld.

De Spaarpunten kunnen worden gebruikt voor de aankoop van goederen op Dieetpro.nl.

Spaarpunten kunnen NIET ingewisseld worden voor contanten.

Geldigheid Spaarpunten

Dieetpro.nl behoudt zich het recht voor om het sparen en inwisselen van de Spaarpunten te vervangen door een ander waardemiddel en zal de deelnemers aan het Spaarprogramma in een dergelijk geval hiervan ten minste zes maanden van tevoren op de hoogte stellen door middel van berichtgeving via de mogelijke communicatiemiddelen (o.a. website, e-mail), tenzij bijzondere omstandigheden een kortere aankondigingtermijn noodzakelijk maken.

Beeindiging Spaarprogramma

Dieetpro.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Spaarprogramma, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, eenzijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en /of de Voorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens deelnemers.

Uitsluiting

Dieetpro.nl behoudt zich het recht voor om een deelnemer met onmiddellijke ingang te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien (blijkt of het vermoeden gerechtvaardigd is) de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Voorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Dieetpro.nl of derden.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op deze voorwaarden en op het Spaarprogramma is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aansprakelijkheid

Dieetpro.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van Spaarpunten door bijvoorbeeld blokkering van het account. Het risico hiervoor berust volledig bij de deelnemer aan het Spaarprogramma.

Dieetpro.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van het Spaarprogramma en het beheer van haar website, nieuwsbrief, promotiematerialen en andere media en middelen. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten, van welke aard dan ook, van Dieetpro.nl, kunnen niet aan Dieetpro.nl worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Dieetpro.nl doen ontstaan.

Dieetpro.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het Spaarprogramma. Dieetpro.nl is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten.

Dieetpro.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor Spaarpunten die verloren gaan omwille van technische storingen.

In geval van problemen bij het Spaarprogramma kan de deelnemer dit melden via de Klantenservice. Dieetpro.nl zal vervolgens alle nodige inspanningen leveren om de problemen te verhelpen zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor deze problemen of de gevolgen die eruit voortvloeien.

Fraude en bedrog

Het bestuur van Dieetpro.nl is te allen tijde gerechtigd om Spaarpunten die aan hen worden aangeboden te weigeren en in te nemen, indien bij hen het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, bedrog, misbruik van het Spaarprogramma en/of indien daardoor, naar hun oordeel, schade wordt berokkend aan het Spaarprogramma of Dieetpro.nl.  Dieetpro.nl is gerechtigd om in zodanig geval aangifte te doen bij de politie.

Wijzigen van het Spaarprogramma en de Algemene Voorwaarden

Dieetpro.nl is gerechtigd het Spaarprogramma en/of de Algemene Voorwaarden daarvan geheel of gedeeltelijk te wijzigen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen in Nederland. Wijzigingen van het Spaarprogramma zullen door Dieetpro.nl steeds tijdig en op duidelijke wijze worden bekendgemaakt, in ieder geval op www.dieetpro.nl.

Privacy policy

De door de deelnemer ten behoeve van de registratie verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgenomen in de Dieetpro.nl databank. De databank is volgens de voorschriften aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens uit de Dieetpro.nl databank zijn uitsluitend toegankelijk voor Dieetpro.nl en worden vertrouwelijk behandeld.

De Dieetpro.nl databank kan worden gebruikt voor het vastleggen van de gegevens ten behoeve van de exploitatie van het Spaarprogramma;

De Dieetpro.nl databank kan worden gebruikt voor het communiceren met de deelnemers. Dieetpro.nl kan van tijd tot tijd informatie sturen over aan het Spaarprogramma gerelateerde producten of diensten.

Indien de deelnemer zijn gegevens wenst in te zien, zijn gegevens wenst te corrigeren, niet langer opgenomen wil zijn in de Dieetpro.nl databank, dan wel het niet langer op prijs stelt informatie te ontvangen, kan de deelnemer dit kenbaar maken via info@dieetpro.nl of zich direct afmelden voor de nieuwsberichten aan de onderzijde van het Dieetpro.nl Nieuwsbericht. Dit verzoek zal dan zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Het Spaarprogramma is eigendom van Dieetpro.nl. Niets van de communicatie in verband met het Spaarprogramma mag worden vermenigvuldigd, gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Rocks Loyalty Nederland.

Contact

Vragen in verband met het Spaarprogramma kunnen gesteld worden middels het contactformulier dat te vinden is op www.dieetpro.nl of telefonisch via de Klantenservice van Dieetpro.nl, telefoonnummer 0251-860277 (lokaal tarief). De Klantenservice van Dieetpro.nl is alle werkdagen bereikbaar van 9:00 uur tot 18:00 uur.

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden en te printen op www.dieetpro.nl 

Volg ons op social media

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meld je aan en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en recepten!

Er is een fout opgetreden bij het inschrijven, probeer het later nogmaals

U bent succesvol ingeschreven voor onze nieuwsbrief

Top